Blue Flower

Regulamin biblioteki II LO w Łodzi (zasady wypożyczeń)

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadzie zezwolenia Dyrektora szkoły

2.  Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

- wypożyczając je do domu

- czytając lub przeglądając na miejscu /księgozbiór podręczny, czasopisma/

3. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek na okres miesiąca. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.

 - Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 - W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza lub wpłacić jej ekwiwalent aktualnej antykwarycznej wartości.

5. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

6. Czytelnicy kończący lub zmieniający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.

7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

8. W bibliotece znajdują się komputery z dostępem do Internetu udostępniane uczniom. Zasady korzystania zawarte są w odrębnym regulaminie.